Haber Detayı
27 Haziran 2021 - Pazar 13:58
 
"At binenin , Kılıç kuşananındır." Mehmet Kara
SANAYİ VE TİCARET Haberi


 

Hendek Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Mehmet Kara

 

Sevgili esnaf kardeşlerim , dostlarım. Allahın selamı , rahmeti ve bereketi daima üzerinizde olsun. Sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

 

Sevgili dostlarım , hayatta iyi ve kötü olmak kolaydır ama zor olan ise adil olmaktır. Adil davranabilmek ise vicdan sahibi olmakla ilgilidir. İlçemizde 3500 civarı Esnaf ve Sanatkar kardeşlerimiz bulunmakta , ancak bunların 1300 civarı Esnaf Kefalet Kooperatifine kayıtlıdır. Diğer Esnaf kardeşlerimiz , bu ortaklığa bugüne kadar neden çağrılmamıştır ? Bu kredi imkanlarından bugüne kadar neden mahrum bırakılmışlardır? Bu soruların cevaplarının ise sizlerin vicdanlarında saklı olduğunu biliyorum. Ama size söz veriyorum , göreve ilk geldiğim gün ilk iş olarak bu durumu düzelteceğim ve bu eşitsizliği gidererek de yıllardır vicdanlarda kanayan bu yaraya da bir merhem olacağım. Bu sebeple de esnaflarımızın geçmişten gelen ve bugün de devam eden dağ gibi bir çok problemleri bulunmaktadır. Bu problemlerin çözülebilmesi ise yeni bir vizyon , yeni bir bakış açısıyla ve yeni bir kan değişimi ile birlikte gece gündüz çalışacak , sadece bir işe odaklanacak ve sadece bir iş yapacak genç ve dinamik bir başkan ile olacaktır. Bu sebeple bir oda başkanının birden çok görevleri olması ve yine bunlara talip olması doğru değildir , vicdani değildir. Ayrıca mevcut Başkanımızın sağlığı düşünüldüğünde de bu uygun değildir. İşte bu yüzden ben de bu Başkanlığa aday oldum.Bu şekilde hem mevcut Başkanımıza yardımcı olacağım hem de onun sağlığını da korumuş olacağım. Zaten işin doğrusu da bir Başkanın bir iş yapmasıdır. Bu ise tıpkı bir kişinin aynı anda iki arabayı sürmek istemesi gibi bir şeydir ve bu da mümkün değildir. Ayrıca da mevcut Başkanımızın , birden çok başka görevlerini de yapacak benim gibi bir çok Esnaf kardeşlerim de bulunmaktadır.

 

Sevgili Esnaf kardeşlerim , dostlarım , o yüzden sizlere soruyorum neden bir oda başkanı bir çok görevleri yapmakta , yine yıllardır bu görevlere talip olmakta ısrar etmektedir? Ayrıca ne zamana kadar daha aday olunacaktır?  Ne zaman benim gibi diğer esnaf kardeşlerim de bu görevlere gelebilmek için bir yer bulabilecek? Ne zaman adil bir paylaşım yapılarak benim gibi diğer esnaf kardeşlerim de bu görevlere gelebilecektir? 10 yaşında olan bir esnaf kardeşimizin çocuğu , bugün 30 yaşındadır ve babasının işini devralmış , ama hala aynı yüzler ve aynı zihniyetler neden hala orada olmakta , neden yine ısrar edilmekte? Ve neden hala bu görevlere talip olmaktadırlar? Bunları da sizlerin görüşlerinize ve vicdanlarınıza bırakıyorum.

 

Sevgili esnaf kardeşlerim , dostlarım. Ticaret hayatımızda gideceğimiz yönü belirleyen büyük tercihler yada seçimler olabilir. Fakat bizi oraya götürenler ise yaptığımız bazen küçük küçük seçimler yada tercihlerdir. Ayrıca unutmayalım ki iş hayatımız her gün yaptığımız binlerce tercihlerden oluşuyor. Her seçim yada tercih ise bizlere bazen bir kapı açıyor yada kapatıyor. O sebeple sizlere söz verdiğim üzere Başkan seçildiğimde şeffaf bir yönetim uygulayabilmek ve sizleri doğru bilgilendirebilmek amacıyla web sayfamızda değişiklikler yaparak hem kanunlarımızı hem de kredi imkanları , faiz ve kesintiler gibi bilgileri güncel olarak bulunduracağım. Bu amaçla ilk olarak sizlere faydalı olabilmek amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ 'nde belirtildiği üzere Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi ile ilgili , bir örnek olabilecek Ana Sözleşme içerisindeki bazı önemli bilgileri aşağıda belirtildiği şekilde sizlerle paylaşarak , kucak dolusu sevgilerle sizleri selamlıyor , girdiğimiz bu kutlu yolda ise Yüce Rabbimden yolumuzu daima açık ve kolay kılmasını , yar ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum.

 

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

 Madde 1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen esnaf ve sanatkârlar tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kurulmuştur.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 6- Kooperatifin amacı, ortağı esnaf ve sanatkâra faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır. Bu amaçla kooperatif:

1. Ortaklarına yapılan kredilendirme ve verilen kefaletlerin toplamı esas tutularak ilgili banka emrine borç senedi ihdas edebilir.

2. Konusu ile ilgili olarak; yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, gerekli tesis ve işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.

 3. Amacına uygun gördüğü gayrimenkulleri satın alır, satar, yaptırır, kiralar, kiraya verir ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir.

 4. Kooperatif kaynaklarından kullandırılan krediler ve/veya bankalara verilen kefaletler karşılığında kredi ve/veya kefalete teminat olarak her türlü ipotek ve rehin alabilir, fek edebilir.

5. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üst kuruluşlarına girebilir.

 6. Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına aracı olabilir, sigorta acenteliği yapabilir ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara iştirak edebilir.

 7. Gerektiğinde kooperatif ortakları ve personeli için yardım kuruluşları, mesleki ve sosyal tesisler meydana getirmek ve bunları işletmek için yardım fonları ile kooperatif ortaklarına kredi kullandırabilmek amacıyla fonlar oluşturabilir.

8. Ortaklarının ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan verilen kredi ve fonlara aracı olabilir.

 9. Konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir. TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORTAKLIK İŞLEMLERİ ORTAKLIK ŞARTLARI

Madde 10 – Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,

2- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odasına kayıtlı esnaf veya sanatkâr olmak.

 3- İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

4- Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak. 2 nci bentte öngörülen nitelik, faaliyete devam edildiğine ilişkin vergi dairesinden alınacak belge ve esnaf veya sanatkâr olduğunu gösteren ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan sağlanacak belge ile kanıtlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOOPERATİF ORGANLARI VE YÖNETİMİ KOOPERATİFİN ORGANLARI

Madde 22 – Kooperatifin organları şunlardır

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu.

GENEL KURUL Görev ve Yetkileri

 Madde 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

1- Bilânço, gelir –gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,

2- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,

3- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4- Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5- Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6- Üst kuruluşlara girme ve çıkma kararı vermek, üst kuruluş ana sözleşmesinde belirlenen nitelik ve sayıda üst kuruluş temsilcilerini seçmek,

7- Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

8- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

9- Kooperatifin amacına uygun işletme ve tesislerin kurulmasına ve ortaklıklara iştirak edilmesine karar vermek, inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,

10- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye memurlarını seçmek,

11- Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,

12- Kooperatif takibindeki kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik esasları belirlemek. Genel Kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL

Madde 24 –Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, noterce onaylı yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

Madde 25 – Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ

 Madde 26 - Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR

 Madde 27 – Genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ

Madde 28 – Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; adi mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının toplantı gününden en az 25 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI

 Madde 29 – Kooperatifin bütün ortakları veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir.

GÜNDEM

Madde 31 – Olağan genel kurul toplantı gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1- Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,

 2- Bilanço, envanter ve gelir–gider hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3- Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4- Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile üst kuruluş temsilcilerinin seçilmesi,

5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Gerekli görülen diğer hususlar. Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların ve yapılan denetim sonucunda ilgili Bakanlığın ilave edilmesini gerekli gördüğü hususların gündeme konulması zorunludur.

ORTAKLAR CETVELİ

Madde 32 – Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, genel kurula katılma hakkı olan ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgâhları ile asaleten veya temsilen imzalanacak yerleri gösterir imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkan ve Bakanlık Temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

 GÖRÜŞME KARAR VE NİSABI

Madde 33 – Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/10’unun şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI

Madde 34 – Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapanlarca veya bunlarca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır.

OY KULLANMANIN ŞEKLİ

 Madde 35 – Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

BİLÂNÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 36 – Bilânçonun tasdikine dair olan genel kurul kararı aksine açıklama bulunmadığı takdirde yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da tazammun eder

GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI

Madde 40 – Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIK, BANKA VE ÜST KURULUŞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 41 – Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilânço ve gelir–gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin kooperatif yöneticilerince onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki Valiliğe (Bakanlık taşra teşkilatı) verilir. Ayrıca bu belgelerin birer nüshası, kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşa gönderilir. Genel kurul toplantı tutanağının bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir.

 

 

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ

Madde 42 – Yönetim kurulu genel kurulca en az bir en çok dört yıl için seçilir ve en az üç en çok beş üyeden oluşur. Üye sayısı genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanların arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 44 – Yönetim kurulu, Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1- Ortakların beyannameleri ile istihbarat raporlarına göre verilecek kredi veya kefalet miktarını tespit etmek,

2- Kooperatif ortakları için yeni kredi imkânları sağlamak,

3- Bütçe ve yıllık faaliyet raporu ile bilânço ve gelir–gider tablosunun hazırlanmasını sağlamak,

4- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

5- Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,

6- Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,

7- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek, Bakanlık ve üst kuruluşlarca yapılan denetim sonucuna göre gerekli tedbirleri almak,

8- Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

9- Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

10- Genel kuruldan karar almak şartıyla kooperatifin taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak,

11- Gerekli görülen hallerde, verilen kefalet veya kullandırılan kredilere teminat olarak menkul ve gayrimenkulleri kooperatif lehine rehin etmek ve ipotek ettirmek, rehin kaldırmak ve fek ettirmek,

12- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak, istihbarat veya proje değerlendirme raporu düzenletmek, 13- Kooperatif ortaklarına tahsis edilen kredi ve kefalet tutarının toplamı esas alınarak ilgili Banka emrine borç senedi ihdas etmek.

 GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev ve yetki dağılımı yapar.

KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 46 – Kooperatifi dışarıya karşı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu, kooperatifin temsilini kısmen veya tamamen başkana ve başkanın bulunmadığı hallerde yetkili kılacağı üyeye devredebilir

MURAHHAS ÜYE, MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL

Madde 50 – Yönetim kurulu kararı ile üyelerden biri kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyenin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere konusunda gerekli eğitim ve nitelikleri taşıyan bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. İstihdam edilecek personelin tayininde, kooperatifin faaliyet konularında tecrübesi olanlar tercih edilir. TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu personele bütçede belirtilmek şartı ile yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ

Madde 51 – Genel kurulca, en az bir yıl en çok üç yıl için iki denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 53 - Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır

1- Yıllık bilânço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilânço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabını kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8- Kooperatif ortaklarının, Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,

9- Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: "At, binenin, ,, Kılıç, kuşananındır.", Mehmet, Kara,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı