Haber Detayı
19 Mayıs 2021 - Çarşamba 01:21
 
Sakarya Tarımsal Yatırım Rehberi 2021 - Tarım
TARIM VE HAYVANCILIK Haberi


İlçemizde Tarım ve Hayvancılık ile buna bağlı Yardımcı Tesislere yönelik yatırım , destek ve hibelere ait olarak , T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ SAKARYA TARIMSAL YATIRIM REHBERİ 2021 raporunda ki bilgileri çiftçilerimize , esnaf ve iş insanlarımıza bir faydalar sağlayabilmesi ve istihdama ve ilçe ekonomimize katkılar sunabilmesi amacıyla hazırladığım bir dizi yazılarımla birlikte sizlerin görüşlerinize sunuyorum , ilk yazım Tarım konusundadır. İyi okumalar dilerim.

 

SAKARYA’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN

1. İldeki mevcut tarım arazilerinin verimli olması,

2. İlin ekolojisinin ürün çeşitliliğine ve uygun münavebe ile ikinci ürün yetiştirilmesine uygun olması, 3. Farklı 4 agro ekolojik özelliğe sahip bölgelerin yanı sıra mikro klima özelliği gösteren alanların bulunması (Geyve, Pamukova İlçeleri)

4. İlin ekolojik açıdan iyi tarıma elverişli olması, özellikle dış mekan süs bitkilerinde Türkiye’de marka haline gelmesi,

5. Mevcut büyükbaş hayvan ırklarının kaliteli olması, suni tohumlamanın yaygın olarak yapılması ve İlde çok sayıda et işleme ve süt işleme tesisinin bulunması,

6. Mevcut kümes kapasiteleri ve bilinçli çiftçi yapısı ile gelişmiş beyaz et sektörüne sahip olması,

7. İlin büyük tüketim merkezlerine yakın olması ve her türlü ulaşım sistemine (kara, deniz, hava, demiryolu) sahip olması dolayısıyla üretimde girdi temini ve pazarlama kolaylığı olması,

 8. Genç nüfusun fazla olması (Nüfusun 63’ü 10-49 yaşları arasındadır) ve eğitim, kültür seviyesinin Türkiye ortalamasının üstünde olması,

9. Zengin yer altı ve yer üstü su kaynaklarının olması,

 10. İlde var olan organize sanayi bölgeleri ve gümrük kapısı ile birlikte Karasu limanının ithalat ve ihracat yapılacak hale gelmesi

 

SAKARYA’DATARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER  

Yaş Sebze-Meyve Ürünleri İşleme ve Paketleme Sektörü

 İlin mevcut yaş meyve ve sebze üretim potansiyeli ve büyük tüketim merkezlerine yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda hali hazırda yeterli olmayan işleme ve paketleme tesis kurulumu cazip yatırım konularından biri olmaktadır.

Dondurulmuş Gıda Sektörü

 İl bitkisel ve hayvansal ürünleri ile dondurulmuş gıda sektörüne 4 mevsim hammadde sağlayabilecek büyük potansiyele sahiptir.

Un ve Unlu Mamuller

Nihai tüketim noktalarına yakınlığı ve bu tesislerde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olması yatırım için uygun şartlar sağlamaktadır.

Süs Bitkileri

Dış mekan süs bitkileri üretiminde marka olmuş, kesme çiçek üretiminde gelişmekte olan İlde, Gümrük kapısının (ithalat-İhracat) varlığı ticareti kolaylaştırması açısından yatırımcılar için avantaj sağlamaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

İlde gıda, karantina ve kalıntı izleme konularında analiz laboratuvarlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Et Kesim Tesisleri

Gerek İlin hayvan potansiyeli gerekse İl dışından kesime gelen hayvan sayısının çokluğu nedeniyle İldeki mevcut ruhsatlı kesimhane kapasitesi yeterli gelmemekte ve yeni tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.

 Damızlık Hayvan Yetiştiriciliği

Coğrafi konum itibariyle İlin kavşak noktada bulunması damızlık hayvan yetiştiriciliği için uygun ortam oluşturmaktadır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI (2021-2025)

UYGULAYICI KURUM: TARIMVE ORMAN BAKANLIĞI / Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

1-EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEK KAPSAMI:

1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; Kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

 KİMLER BAŞVURABİLİR: Gerçek ve tüzel kişiler  Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 Türk Lirası’dır.

-  Hibeye esas proje tutarının 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

-  Proje bütçesi KDV (katma değer vergisi) hariç hazırlanır.

- NOT: Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde yapılır.

 

YATIRIM KONULARI

Hibeye Esas Proje Tutarı (TL)

Destek Oranı

1-Ekonomik yatırım konuları

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

 Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

Soğuk hava deposu yapımı (sadece yeni tesis yapımı) Çelik silo yapımı (sadece yeni tesis yapımı)

 Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar

İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

 Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu Kanatlı kesimhanelerine yönelik sabit yatırımlar

Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi) (sulama ve modern sera kullanımı için)

Su ürünleri yetiştiriciliği (denizlerde ve iç sularda) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

 

 

Yeni tesis

3.000.000

 

 

 

Tamamlama

2.000.000

 

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyo n

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

YATIRIM KONULARI

Hibeye Esas Proje Tutarı (TL)

Destek Oranı

2-Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları

1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

 a) Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

b) Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)

 c) Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)

 ç) Kültür Mantarı

d) Yenilenebilir Enerji Tesisleri

e) Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri

2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

 3)Bilişim sistemleri ve eğitimi,

4)El sanatları ve katma değerli ürünler,

5)İpek böceği yetiştiriciliği,

6)Su ürünleri yetiştiriciliği,

7)Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

 8)Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

KAPSAMI

30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Gerçek ve Tüzel Kişiler

YATIRIM KONULARI  

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

Tamburlu sulama sistemi kurulması,

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

YATIRIM TUTARI VE DESTEK ORANI

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde

belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

NOT 1: Uygulamaya ilişkin detaylar 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no: 2021/7)” yer almaktadır.

NOT 2: Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI ()

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Jeotermal/ yenilenebilir/ atık enerji kullanımı

Yurtiçi sertifikalı tohum/ fide/ fidan kullanımı

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

 Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

Sözleşmeli üretim

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ

SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ

 STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

Sözleşmeli üretim Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

 Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

 

 

50

20

20

-

10

10

100

 

75

-

-

-

10

10

95

 

100

50

75

-

20

-

-

10

10

50

20

20

10

10

10

100

 

75

10

20

20

10

10

100

 

100

50

75

10

20

20

10

10

10

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

20.000.000

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

 

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI ()

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAĞCILIK

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

 Sözleşmeli üretim

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

 Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

 Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM

50.000 TL’ ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil)

50.000 TL’nin üzerindeki krediler

 Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

Sözleşmeli üretim

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

 

 

75

-

20

-

-

10

10

100

 

 

100

50

-

20

-

-

10

10

90

75

10

20

20

10

10

10

100

 

 

100

50

10

20

20

10

10

10

100

 

 

 

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.00.000

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

 

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI ()

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)

Yurt içinde üretilen makine alımı

Uygulanabilecek en yüksek indirim

TRAKTÖR

 Yurt içinde üretilen makine alımı

 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI

 Yurt içinde üretilen makine alımı

 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

TARIM MAKİNELERİ PARKI

Yurt içinde üretilen makine alımı

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

ARAZİ ALIMI (BİRLEŞTİRME)

LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI

ELÜS KARŞILIĞI KREDİ

SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI

TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM(üretim yaptıran gerçek/ tüzel kişi)

Yurtiçi sertifikalı tohum/ fide/ fidan kullanımı

Stratejik bitkisel ürün

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

ÖZEL ORMANCILIK

50

25

75

25

25

50

75

25

100

75

25

100

25

50

-

50

50

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

50

50

20

10

80

50

 

 

 

2.500.000

 

 

500.000

 

 

5.000.000

 

 

5.000.000

 

2.500.000

50.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

 

 

 

50.000.000

10.000.000

 

 

 

TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Sakarya-Adapazarı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Patates

Sakarya- Akyazı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Arifiye

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Erenler

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates, Soğan (Kuru)

Sakarya- Ferizli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Geyve

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin

Sakarya- Hendek

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Karapürçek

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Karasu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Kaynarca

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Kocaali

Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Pamukova

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin

Sakarya- Sapanca

Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Serdivan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık

Sakarya- Söğütlü

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık

Sakarya- Taraklı

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık

 

 

KAYNAK ; 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ SAKARYA TARIMSAL YATIRIM REHBERİ 2021 

 

İLETİŞİM ; 

Tarım ve Orman Bakanlığı – Sakarya İl Müdürlüğü

Adres: Sakarya cad. Erenler Merkez SAKARYA

Tel: 0 (264) 241 20 20; 241 20 15; Santral: 0 (264) 241 20 13-14 Faks: 0 (264) 241 20 16

Web : www.sakarya.tarimorman.gov.tr

E-posta: sakarya@tarimorman.gov.tr

 

Sakarya Yatırım Destek Ofisi

Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye – SAKARYA

Tel : 0 (264).332 01 44 Faks : 0 (264) 275 05 55​

 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Sakarya, Tarımsal, Yatırım, Rehberi, 2021, -, Tarım,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı