Haber Detayı
18 Haziran 2021 - Cuma 11:51
 
Yatırım Teşvikleri
SANAYİ VE TİCARET Haberi


 

YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

UYGULAYICI KURUM:

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

İlgili Mevzuat 

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararü

 20/06/2012 tarihli 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliğiü

 

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beş yüz bin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

• Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

 

Müracaat

Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

 

Teşvik belgesi

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.

 

Diğer desteklerden yararlanma

Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

 

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme

Tarım sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi”, “Bölgesel Teşvik Sistemi” , “Öncelikli Yatırım Konuları”, “Stratejik Yatırımların Teşviki”, Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve Cazibe Merkezleri uygulamalarından yararlanabilir.

 

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

 

*Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan Tarımsalv yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;

 -Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstinası ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. bölgede gerçekleştirilecekü yatırımlar için)’nden faydalanılabilir. 

*Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesiv halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir. 

 

*Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:

-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

-Küp şeker.

- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

-Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

- Tütün ürünleri imalatı. 

 

*Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:

-Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,

-Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,

- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem, o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,

-Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

 

BÖLGESEL TEŞVİKLER

 

 SAKARYA ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler

 

 

BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER

 

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

 

 

 

Entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil)

 

1 Milyon

 

* Gıda ürünleri ve içecek imalatı

 

 2 Milyon TL

 

Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil )

 

 1 Milyon TL

 

 

Soğuk hava deposu hizmetleri

 

1.000 metrekare

 

Lisanslı depoculuk

 

2 Milyon TL

 

Seracılık 20

 

20 Dekar

 

*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

 

 **Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

 

SAKARYA ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri

DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı  (Yüzde)

OSB VE EB DIŞI

15

20

25

30

40

50

OSB VE EB İÇİ

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB VE EB DIŞI

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB VE EB İÇİ

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Faiz Desteği

İç Kredi

 

 

-

 

 

-

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Azami Tutar

1 Milyon

TL

1,2 Milyon

TL

1,4 Milyon

TL

1,8 Milyon

TL

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

                   

 

BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

 KDV İstisnası ve iadesi:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

 

Vergi İndirimi:

 gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

 

Bir Alt Bölge Desteğinden Faydalanma

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

 

Sağlanması gerekli şartlar 

-Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayineü yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. 

-Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğuü yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması. 

-1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar;v İlçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden;

. Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine

. Sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.

- 5 inci bölge illerinin;v İlçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler,

. Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise sigorta primi işveren hissesi desteği,

.Bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmesi, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmesi suretiyle 6 ncı bölge destekleri uygulanır.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Yatırım, Teşvikleri,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı